Algemene Voorwaarden


Hieronder staan de algemene voorwaarden van CCO. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
  • Leveranciers: CCO Automatisering B.V. (met handelsnaam CCO ict diensten) en CCO Groep B.V. (met handelsnaam CCO online);
  • Opdrachtgever: de wederpartij van leverancier;
  • Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • Dag: kalenderdag;

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen en/of overeenkomsten door leverancier uitgebracht, uitgevoerd en/of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle later tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomsten tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een beding opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleert hetgeen in de schriftelijke overeenkomst is opgenomen.

3.1 Alle door leverancier gedane aanbiedingen, offertes en/of andere uitingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen, offertes en/of andere uitingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig gedurende 14 dagen na dagtekening. Leverancier is slechts aan een uitgebrachte aanbieding, offerte en/of andere uiting gebonden indien de aanvaarding daarvan door opdrachtgever leverancier binnen de geldigheidsduur heeft bereikt en leverancier die ontvangst schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Een aanvaarding die leverancier schriftelijk heeft ontvangen en bevestigd is
onherroepelijk.
3.3 Een aanvaarding die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een aanbieding, offerte en/of andere uiting bindt leverancier niet. Een overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij leverancier uitdrukkelijk de afwijking(en) accepteert.
3.4 Indien sprake is van een samengestelde prijsopgave, kan leverancier niet verplicht worden tot levering van een deel van de geoffreerde zaken en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
3.5 Alle genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in euro, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd en exclusief
porto -, vervoer -, verpakking -, montage -, installatie -, reis -, verblijf- en andere bijkomende kosten zoals administratiekosten.
3.6 Vermeldingen van maten en/of gewichten, afbeeldingen en/of tekeningen, technische specificaties, kleur, soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogen, kwaliteit e.d. in aanbiedingen, offertes en/of andere uitingen en/of overeenkomsten zijn indicatief. Dergelijke vermeldingen zijn slechts bindend en afdwingbaar voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.7 Alle genoemde levertijden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief en geen fatale termijnen. Overschrijding van een opgegeven termijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen of te ontbinden, dan wel aanspraak te maken op schadevergoeding.

4.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst uit te voeren. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor rekening van opdrachtgever. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden die gelden in de relatie tussen leverancier en derden, gelden onverminderd in de relatie tussen leverancier en opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen en/of de opdracht te ontbinden.
4.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
4.8 Indien leverancier op grond van een met opdrachtgever bestaande overeenkomst onderhoud verricht aan het netwerk van opdrachtgever, zal leverancier conform de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan opdrachtgever melden. Leverancier staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken kunnen worden opgelost.
4.9 Indien opdrachtgever apparatuur of andere goederen koopt van of via leverancier, draagt opdrachtgever het risico van de selectie van de apparatuur of andere goederen. Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur of andere goederen geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde gebruik tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier in voorkomend geval gespecificeerde vereisten, bijvoorbeeld betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.

5.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats van leverancier of direct af, door
leverancier aan te wijzen, distributeur.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien partijen een leveringsschema zijn overeengekomen en opdrachtgever de zaken op de in het schema neergelegde data niet kan of wil ontvangen of indien opdrachtgever in gebreke is tijdig een leveringsschema te verstrekken, komen de dientengevolge noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van opdrachtgever.
5.4 Indien leverancier gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze gegevens aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
5.5 Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
5.6 Het risico van verlies, diefstal, beschadiging e.d. van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen derde zijn gebracht.

6.1 Indien door leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, dan wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren zaken aan dat model, monster of voorbeeld behoeven te beantwoorden.
6.2 Van het bepaalde in 6.1 kan schriftelijk worden afgeweken.

7.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, dat wil zeggen of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de eisen die in het normale (handels-)verkeer gelden.
7.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twee maanden na levering te worden gemeld. Melding dient schriftelijk te geschieden.
7.3 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven dan wel aan te geven.

8.1 Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Leverancier staat er niet voor in dat de zaken niet geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de garantie zoals bepaald onder 8.1, zal leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, de geleverde zaken vervangen of zorg dragen voor herstel, zulks naar keuze van leverancier. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de te vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom aan leverancier te verschaffen.
8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik en/of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, opdrachtgever en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan de zaak en/of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.5 Indien de door leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

9.1 Indien leverancier met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs zoals hierna in dit artikel bepaald.
9.2 Leverancier is onder andere bevoegd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
9.3 In geval van een verlenging van een overeenkomst, is leverancier gerechtigd een verhoging in de geldende prijzen en tarieven door te voeren. Een verhoging dient minimaal een maand voor de verlenging van het contract te worden medegedeeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer niet akkoord gaat met de verhoging is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst binnen een week na kennisgeving van de verhoging te beëindigen tegen de datum waarop de verhoging in werking zou treden. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden. De kennisgeving van beëindiging dient leverancier voor de datum waarop de verhoging in werking zou treden te hebben bereikt.
9.4 Als op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden op zaterdag dan wel zon- of feestdagen moeten plaatsvinden, zal over het afgesproken uurtarief een toeslag van 150% voor zaterdagen en 200% voor zon- en feestdagen worden berekend.

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Leverancier komt hierbij onverminderd het recht om op te schorten toe.
10.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een mogelijke vertraging op de hoogte stellen.
10.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier opdrachtgever hierover inlichten.
10.4 Indien een vaste prijs/ een vast tarief is overeengekomen zal leverancier aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van deze prijs/dit vaste tarief tot gevolg heeft. Leverancier komt hierbij onverminderd het recht op ontbinding toe. Opdrachtgever is bij ontbinding een vergoeding voor de geleverde zaken en verrichte diensten verschuldigd.
10.5 Leverancier is niet bevoegd meerkosten in rekening te brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan leverancier kunnen worden toegerekend.

11.1 Betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Deze termijn is een fatale termijn mits schriftelijk anders overeengekomen.
11.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.3 Opdrachtgever is niet bevoegd enige vordering, die hij op leverancier heeft c.q. meent te hebben te verrekenen met de openstaande facturen van leverancier mits schriftelijk anders overeengekomen.
11.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier is, zonder daardoor in verzuim te komen, gerechtigd een aanbod tot betaling te weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier is in gelijke zin gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
11.5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft voor tijdige en volledige betaling van deelfacturen zorg te dragen heeft leverancier het recht eventueel nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Een gedeelte van een maand geldt voor de berekening van de rente als een hele maand.
11.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of overlijden van opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
12.2 Indien de werkelijke kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte het bedrag vastgesteld conform lid 1 te boven gaan, is opdrachtgever verplicht de totale kosten aan leverancier te vergoeden.
12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
12.4 Opdrachtgever is over de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten de rente bedoeld in artikel 11 verschuldigd.

13.1 Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder:
a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken;
b. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de overige door of namens leverancier verrichte of te verrichten diensten;
c. de verplichting(en) tot betaling van schadevergoeding wegens niet nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.
13.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 Indien opdrachtgever optreedt als wederverkoper, is opdrachtgever gerechtigd de zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud te verkopen en door te leveren voor zover zulks gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf.
13.4 In het geval opdrachtgever (mede) uit en/of met door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor leverancier en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.5 Indien derden beslag (willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven.
13.7 Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
13.8 Leverancier is gerechtigd de in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden e.d. ondanks een bestaande verplichting tot afgifte met een beroep op het retentierecht onder zich te houden totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

14.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden leverancier goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk niet zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting.
14.2 Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals in geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of overlijden van opdrachtgever.
14.3 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
14.4 Ieder der partijen is, indien de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur is aangegaan, en indien de bevoegdheid daartoe uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, bevoegd de overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Geen der partijen zal na schriftelijke opzegging gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
14.5 Indien op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd leverancier reeds geheel dan wel gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtgever gehouden de daarvoor verschuldigde bedragen aan leverancier te voldoen.
14.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd zijn de vorderingen van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt leverancier zijn aanspraken voortvloeiend uit de wet en de tussen partijen gesloten overeenkomst.

15.1 Hardware is geleverd aan opdrachtgever indien dit is bezorgd aan het door de opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de opdrachtgever.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de verhuur van de hardware de terbeschikkingstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de hardware niet inbegrepen.
Hardware wordt verstrekt zonder programmatuur, licenties, software etc. Indien er naast de hardware ook software, programmatuur etc. wordt geleverd (voor eenzelfde periode als de verhuur), zal in de overeenkomst duidelijk vermeld worden welke gebruikersrechten opdrachtgever verkrijgt, om welke onderdelen het gaat en onder welke voorwaarden dit wordt meegeleverd.
Opdrachtgever is gehouden bij de aflevering de hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken. Indien gebreken niet binnen 72 uur na aflevering worden gemeld, wordt de hardware geacht door opdrachtgever correct, zonder gebreken te zijn ontvangen.
Opdrachtnemer kan opdrachtgever verplichten mee te werken aan een inspectie van het afgeleverde. Na een positief afgeronde inspectie, wordt de hardware ter beschikking gesteld aan opdrachtgever. Van de inspectie kan een rapport worden opgemaakt.
Opdrachtgever zal de hardware zelf installeren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
15.2 De overeenkomst wordt door opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Hierna wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. De opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer dient schriftelijk te geschieden.
15.3 Opdrachtgever mag de hardware enkel gebruiken binnen zijn eigen onderneming, voor het doel waarvoor de hardware beoogd is.
Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan de hardware onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Opdrachtgever zal (een onderdeel van) de hardware nooit als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, ten aanzien van derden gebruiken.
Opdrachtgever zal de hardware gebruiken zoals een goed huurder dat betaamt. Hij zal voorzichtig omgaan met de hardware, voorzorgsmaatregelen treffen en alle instructies, zoals geleverd bij de hardware of zoals gegeven door opdrachtnemer, opvolgen.
Indien opdrachtgever gebreken aan de hardware ontdekt, dient hij dat onverwijld, schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
Opdrachtgever is ten aanzien van opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor schade aan de hardware die is ontstaan anders dan door normaal (te verwachten) gebruik. Opdrachtgever meldt ontstane schade altijd direct, schriftelijk aan opdrachtnemer.
Opdrachtgever mag de hardware niet aanpassen of veranderen anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huurperiode zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en kunnen worden verwijderd.
Opdrachtgever is verplicht deze laatstgenoemde aanpassingen en veranderingen ongedaan te maken.
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de in het vorige lid bedoelde toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever is daarbij gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor het huren van hardware te verhogen indien de aanpassing of verandering dat rechtvaardigt.
Schade die aan de hardware is ontstaan door aanpassingen en veranderingen kan nooit schade zijn, welke voor rekening van opdrachtnemer valt, zoals dat in art. 7:204 Burgerlijk Wetboek is bedoeld.
Opdrachtgever is verplicht om een beslag op de hardware direct aan opdrachtnemer te melden. Hierbij dient zo veel als mogelijk informatie te worden meegestuurd, zoals in ieder geval de identiteit van de beslaglegger en de reden van de beslaglegging. Daarnaast is opdrachtgever verplicht de beslaglegger inzage te geven in de (huur)overeenkomst.
15.4 Opdrachtnemer zal gebreken binnen een redelijke termijn herstellen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer zijn te vergen.
Opdrachtnemer zal gebreken niet herstellen indien er sprake is van gebreken die:
– bij het aangaan van de huurovereenkomst door opdrachtgever zijn aanvaard;
– ontstaan zijn door ander dan normaal gebruik en of door toedoen van opdrachtgever, zijn personeel of bezoekers van locatie zijn ontstaan;
– het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van de hardware of gebruik in strijd met voorschriften, documentatie etc.;
– het gevolg zijn van gebruik in strijd met artikel 15.3.
Indien opdrachtnemer een gebrek als bedoeld in voorgaand lid alsnog herstelt, is hij gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van herstel van een gebrek de hardware ook te vervangen door een nieuw of vergelijkbaar exemplaar.
Opdrachtnemer is gerechtigd, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de hardware. Opdrachtgever is verplicht aan dit onderhoud mee te werken. Partijen zullen hier vooraf overleg over plegen om een datum en tijdstip voor onderhoud vast te stellen. Gedurende de periode van onderhoud heeft opdrachtgever geen recht op vervangende hardware.
15.5 Opdrachtgever is verplicht de hardware bij beëindiging van de overeenkomst weer aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Eventuele kosten voor het vervoer van de hardware van opdrachtgever naar opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan opdrachtgever verplichten mee te werken aan een eindinspectie. Indien opdrachtgever medewerking weigert, zal opdrachtnemer alsnog de eindinspectie uitvoeren, als zijnde de eindinspectie wordt uitgevoerd met goedkeuring van beide partijen.
Indien opdrachtnemer bij de eindinspectie gebreken constateert welke niet voor rekening van opdrachtnemer als verhuurder vallen, zal opdrachtnemer de kosten voor herstel en/of vervanging bij opdrachtgever in rekening brengen. opdrachtgever heeft te allen tijde het recht op deze kostenclaim te weerleggen, door aan te tonen dat eventuele gebreken en schade het gevolg zijn van normale slijtage, afschrijving en gebruik van de hardware.
Opdrachtgever is bij beëindiging zelf verantwoordelijk voor overdracht van zijn data, het maken van back-ups etc. Opdrachtnemer biedt, tenzij anders overeengekomen, geen mogelijkheid om na teruggave van de hardware eventuele data, welke nog op de hardware aanwezig kan zijn, aan opdrachtgever te doen toekomen.

16.1 Indien leverancier aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde op eerste verzoek van leverancier in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
16.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, nog steeds in gebreke blijft met de onder 16.1 genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

17.1 Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. Voor het overige wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten.
17.2 Voor zover leverancier desondanks aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van het betreffende onderdeel van de opdracht waarop de factuur betrekking heeft. Betreft de overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van het declaratiebedrag van het betreffende onderdeel van de opdracht over het jaar waarin de schade wordt geclaimd. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
17.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan leverancier toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie e.d.
17.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.
17.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever leverancier zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk in kennis stelt. Iedere vordering tot vergoeding van schade tegen de leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de schade.

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
18.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

19.1 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.2 Opdrachtgever vrijwaart leverancier eveneens voor aanspraken van personen van wie door of namens opdrachtgever persoonsgegevens zijn of worden geregistreerd c.q. verwerkt of van derden, zulks tenzij opdrachtgever aantoont dat de feiten die aan de aanspraak/aanspraken ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier verweten en toegerekend kunnen worden.

20.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en het eigendomsrecht op de krachtens de overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen uitsluitend bij leverancier, diens licentiegever of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, slechts het gebruiksrecht. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden. Elk ander gebruik, waaronder het verveelvoudigen, openbaar maken en/of ter kennis van derden brengen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Het is opdrachtgever evenmin toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs- of andere intellectuele eigendoms – en/of industriële rechten uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen en/of zaken te verwijderen en/of te wijzigen.
20.3 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
20.4 Leverancier behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, behoudens vooraf verkregen schriftelijke toestemming van leverancier, aan welke toestemming leverancier voorwaarden kan verbinden, medewerkers van leverancier of medewerkers van ondernemingen of derden waarop leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

22.1 De bevoegde rechter van het arrondissement Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Nieuwsbrief

Maandelijks sturen wij een nieuwsbrief met daarin de laatste tips, aanbiedingen en nieuws over ICT, telefonie en printing.


CCO ict diensten - persoonlijk & professioneel